Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2019

Giải pháp hoàn thiện pháp luật về thừa phát lại ở Việt Nam hiện nay

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động thừa phát lại hiện nay còn gặp khá nhiều khó khăn trong thực tiễn như: Nhận thức của một số cơ quan, cán bộ và xã hội về chế định thừa phát lại còn nhiều hạn chế; Đội ngũ thừa phát lại chưa được đào tạo bài bản... Thực tế này đòi hỏi cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ sở lý luận, tổng kết, đánh giá thực tiễn, nhận diện những hạn chế, vướng mắc, xây dựng và kiện toàn hành lang pháp lý về thừa phát lại ở Việt Nam. Xem thêm tại đây