Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2019

Tìm hiểu chức năng lập vi bằng của thừa phát lại hiện nay

Lập vi bằng là một trong những chức năng quan trọng của Thừa phát lại hiện nay. Để tìm hiểu thêm về chức năng, nhiệm vụ này cũng như phương thức thực hiện công việc của Thừa phát lại, chúng tôi sẽ đi vào phân tích một số nội dung cơ bản của vấn đề, cụ thể: 1. Khái niệm, phạm vi, thẩm quyền a, Khái niệm Vi bằng là văn bản do  Thừa phát lại  lập, ghi nhận sự kiện, hành vi đó là nguồn chứng cứ trong xét xử và là căn cứ để thực hiện các giao dịch của các cơ quan, cá nhân và tổ chức; nếu có tranh chấp xẩy ra thì vi bằng là chứng cứ để được xem xét giải quyết (điều 36, Nghị định 08/2020/NĐ-CP). Hay nói theo cách hiểu thực tế thì  Vi bằng  là một tài liệu bằng văn bản có hình ảnh, video, âm thanh kèm theo (nếu cần thiết). Trong tài liệu đó, Thừa phát lại sẽ mô tả, ghi nhận lại hành vi, sự kiện lập  vi bằng   mà đích thân Thừa phát lại chứng kiến một cách trung thực, khách quan. Tài liệu này có giá trị chứng cứ trước Tòa án nếu các bên có phát sinh tranh chấp liên quan đến sự kiện, h