Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2023

HĐLĐ của nhân viên VP TPLPR

                      *  SỔ THEO DÕI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 1. LTK Chi:    (HĐLĐ số 03/2021)    Loại HĐLĐ: không thời hạn …. 2. TT Phúc:      ( Số: 02 /2022 /HĐLĐ -VPTPLPR) - Loại HĐLĐ không thời hạn 3. LTA Liễu:    + Năm 2022:                            -( Số  03 /2022 /HĐLĐ -VPTPLPR)  - từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 đến ngày 31 tháng 05 năm 2022                            -( Số: 03 /2022 /HĐLĐ -VPTPLPR)  - t ừ ngày 01 tháng 06 năm 2022 đến ngày 31 tháng 08 năm 2022                                                         + Năm 2023:( Số: 04 /2023 /HĐLĐ -VPTPLPR) -  từ ngày 0 8 tháng 05 năm 2023 đến ngày 30 tháng 09 năm 2023                                                             + ngưng HĐ , VP TPLPR hổ trợ BHYT (tự nguyện) 4. HĐ Trung ;    + Năm 2022:                                -(Số: 04 /2022 /HĐLĐ -VPTPLPR) -  từ ngày 01 tháng 03 năm 2022 đến ngày 31 tháng 05 năm 2022                           - ( Số: 04 /2022 /HĐ